با ما در تماس باشید : 24-33739223-061
  تک خانه جدید
        ابعاد ظرف (mm)      ابعاد کارتن (mm)
  طول (L) 208 طول (L) 550
  عرض (W) 155 عرض (W) 420
  ارتفاع (H) 43 ارتفاع (H) 460
         
          حجم (CC) 900 تعداد در کارتن (عدد) 1200

   

  درب دلی 1000cc
       ابعاد ظرف (mm)       ابعاد کارتن (mm)
  طول (L) 190 طول (L) 550
  عرض (W) 165 عرض (W) 375
  ارتفاع (H) 9 ارتفاع (H) 395
         
      تعداد در کارتن (عدد) 750

   

  درب دلی شفاف 500cc / 250cc
       ابعاد ظرف (mm)       ابعاد کارتن (mm)
  طول (L) 155 طول (L) 550
  عرض (W) 135 عرض (W) 420
  ارتفاع (H) 8 ارتفاع (H) 460
         
      تعداد در کارتن (عدد) 1200

   

  دلی درب دار 250cc
  ابعاد ظرف در حالت بسته (mm)      ابعاد کارتن (mm)
  طول (L) 150 طول (L) 550
  عرض (W) 132 عرض (W) 420
  ارتفاع (H) 32 ارتفاع (H) 460
         
     ارتفاع زیره 30 تعداد در کارتن (عدد)  750

   

  دلی درب دار 500cc
          ابعاد ظرف در حالت بسته (mm)       ابعاد کارتن (mm)
  طول (L) 150 طول (L) 550
  عرض (W) 132 عرض (W) 420
  ارتفاع (H) 52 ارتفاع (H) 460
         
     عمق زیره (CC) 52 تعداد در کارتن (عدد)  600

   

  دلی شفاف 1000cc
        ابعاد ظرف (mm)       ابعاد کارتن (mm)
  طول (L) 190 طول (L) 675
  عرض (W) 164 عرض (W) 555
  ارتفاع (H) 66 ارتفاع (H) 335
         
             حجم (CC) 1000 تعداد در کارتن (عدد)  750

   

  بشقاب بزرگ سفید بسته بندی
     ابعاد ظرف (mm)       ابعاد کارتن (mm)
  ارتفاع (H) 28 طول (L) 475
  قطر دهانه (D) 225 عرض (W) 395
      ارتفاع (H) 275
         
      تعداد در کارتن (عدد)  600

   

  بشقاب بزرگ شفاف
      ابعاد ظرف (mm)       ابعاد کارتن (mm)
  ارتفاع (H) 28 طول (L) 475
  قطر دهانه (D) 225 عرض (W) 395
      ارتفاع (H) 275
         
      تعداد در کارتن (عدد)  600

   

  بشقاب کوچک سفید بسته بندی
     ابعاد ظرف (mm)       ابعاد کارتن (mm)
  ارتفاع (H) 20 طول (L) 560
  قطر دهانه (D) 175 عرض (W) 330
      ارتفاع (H) 335
         
      تعداد در کارتن (عدد)  1250

   

  بشقاب کوچک شفاف
      ابعاد ظرف (mm)       ابعاد کارتن (mm)
  ارتفاع (H) 20 طول (L) 560
  قطر دهانه (D) 175 عرض (W) 330
      ارتفاع (H) 335
         
      تعداد در کارتن (عدد)  1250

   

  پیاله دولایه 1800cc
     ابعاد ظرف (mm)       ابعاد کارتن (mm)
  ارتفاع (H) 100 طول (L) 69
  قطر دهانه (D) 200 عرض (W) 90
      ارتفاع (H)
         
  حجم (CC) 1800 تعداد در کارتن (عدد)  250

   

  پیاله دولایه 500CC
     ابعاد ظرف (mm)       ابعاد لفاف (mm)
  ارتفاع (H) 57 طول (L) 710
  قطر دهانه (D) 150 عرض (W) 750
      ارتفاع (H) 460
         
  حجم (CC) 500 تعداد در لفاف (عدد)  500

   

  سینی فوم
          ابعاد ظرف (mm)      ابعاد کارتن (mm)
  طول (L) 257 طول (L) 550
  عرض (W) 170 عرض (W) 420
  ارتفاع (H) 25 ارتفاع (H) 460
         
      تعداد در کارتن (عدد) 200

   

  ظرف فوم تک پرسی
          ابعاد ظرف در حالت بسته (mm)          ابعاد لفاف (mm)
  طول (L) 76 طول (L) 720
  عرض (W) 145 عرض (W) 700
  ارتفاع (H) 225 ارتفاع (H) 280
         
  ارتفاع زیره 50 تعداد در لفاف (عدد) 300

   

  ظرف فوم دوپرسی
       ابعاد ظرف در حالت بسته (mm)        ابعاد لفاف (mm)
  طول (L) 82 طول (L) 730
  عرض (W) 150 عرض (W) 820
  ارتفاع (H) 270 ارتفاع (H) 300
         
  ارتفاع زیره 55 تعداد در لفاف (عدد) 300

   

  لیوان فوم 175cc
  ابعاد ظرف (mm)        ابعاد بسته (mm)
  قطر دهانه (D) 73 طول (L) 750
  ارتفاع (H) 85 عرض (W) 410
      ارتفاع (H) 145
         
  حجم (CC) 175 تعداد در بسته (عدد) 500

   

  لیوان فوم 210cc
    ابعاد ظرف (mm)         ابعاد بسته (mm)
  قطر دهانه (D) 78 طول (L) 810
  ارتفاع (H) 90 عرض (W) 450
      ارتفاع (H) 155
         
  حجم (CC) 210 تعداد در بسته (عدد) 500

   

  لیوان فوم 250cc
  ابعاد ظرف (mm)       ابعاد بسته (mm)
  قطر دهانه (D) 80 طول (L) 810
  ارتفاع (H) 100 عرض (W) 480
      ارتفاع (H) 155
         
  حجم (CC) 250 تعداد در بسته (عدد) 500

   

  ظرف کیک بزرگ
        ابعاد ظرف در حالت بسته (mm)        ابعاد کارتن (mm)
  ارتفاع (H) 125 طول (L) 670
  قطر (D) 325 عرض (W) 550
      ارتفاع (H) 330
         
      تعداد در کارتن (عدد) 60

   

  ظرف کیک فانتزی
         ابعاد ظرف در حالت بسته (mm)        ابعاد کارتن (mm)
  طول (L) 280 طول (L) 560
  عرض (W) 250 عرض (W) 330
  ارتفاع (H) 81 ارتفاع (H) 335
         
  ارتفاع زیره 35.5 تعداد در کارتن (عدد) 150

   

  ظرف کیک کوچک
        ابعاد ظرف در حالت بسته (mm)        ابعاد کارتن (mm)
  ارتفاع (H) 115 طول (L) 670
  قطر (D) 250 عرض (W) 550
      ارتفاع (H) 330
         
      تعداد در کارتن (عدد) 150

   

  ظرف کیک مستطیل
        ابعاد ظرف در حالت بسته (mm)        ابعاد کارتن (mm)
  طول (L) 300 طول (L) 670
  عرض (W) 150 عرض (W) 550
  ارتفاع (H) 100 ارتفاع (H) 330
         
      تعداد در کارتن (عدد) 200

   

  درب کاسه 250cc/150cc
      ابعاد ظرف (mm)      ابعاد کارتن (mm)
  ارتفاع (H) 8 طول (L) 550
  قطر دهانه (D) 100 عرض (W) 420
      ارتفاع (H) 395
         
      تعداد در کارتن (عدد)  1500

   

  درب کاسه 300cc
      ابعاد ظرف (mm)      ابعاد کارتن (mm)
  ارتفاع (H) 8 طول (L) 560
  قطر دهانه (D) 110 عرض (W) 330
      ارتفاع (H) 335
         
      تعداد در کارتن (عدد)  1050

   

  درب کاسه تخت 175cc/250cc/500cc
      ابعاد ظرف (mm)      ابعاد کارتن (mm)
  ارتفاع (H) 7 طول (L) 560
  قطر دهانه (D) 100 عرض (W) 330
      ارتفاع (H) 335
         
      تعداد در کارتن (عدد)  1350

   

  درب ماستی بزرگ
      ابعاد ظرف (mm)       ابعاد کارتن (mm)
  ارتفاع (H) 10 طول (L) 620
  قطر دهانه (D) 155 عرض (W) 510
      ارتفاع (H) 150
         
      تعداد در کارتن (عدد)  250

   

  درب ماستی کوچک
      ابعاد ظرف (mm)       ابعاد کارتن (mm)
  ارتفاع (H) 9.5 طول (L) 620
  قطر دهانه (D) 125 عرض (W) 540
      ارتفاع (H) 120
         
      تعداد در کارتن (عدد)  400

   

  ظرف بلند 500cc
      ابعاد ظرف (mm)    ابعاد کارتن (mm)
  ارتفاع (H) 115 طول (L) 550
  قطر دهانه (D) 95 عرض (W) 420
      ارتفاع (H) 460
         
  حجم (CC) 500 تعداد در کارتن (عدد)  1200

   

  چنگال سیب زمینی
        ابعاد ظرف (mm)   ابعاد کارتن (mm)
  طول (L) 85 طول (L) 475
      عرض (W) 395
      ارتفاع (H) 275
         
       تعداد در کارتن ( عدد ) 16000

   

  چنگال صادراتی
        ابعاد ظرف (mm)   ابعاد کارتن (mm)
  طول (L) 175 طول (L) 550
      عرض (W) 420
      ارتفاع (H) 460
         
      تعداد در کارتن ( عدد ) 3600

   

  چنگال غذاخوری
        ابعاد ظرف (mm)   ابعاد کارتن (mm)
  طول (L) 160 طول (L) 550
      عرض (W) 420
      ارتفاع (H) 460
         
      تعداد در کارتن ( عدد ) 3850

   

  چنگال ویژه
        ابعاد ظرف (mm)   ابعاد کارتن (mm)
  طول (L) 160 طول (L) 550
      عرض (W) 420
      ارتفاع (H) 460
         
      تعداد در کارتن ( عدد ) 3600

   

  قاشق بستنی خوری تخت
        ابعاد ظرف (mm)   ابعاد کارتن (mm)
  طول (L) 98 طول (L) 560
      عرض (W) 330
      ارتفاع (H) 335
         
      تعداد در کارتن ( عدد ) 10000

   

  قاشق بستنی خوری کوچک
        ابعاد ظرف (mm)   ابعاد کارتن (mm)
  طول (L) 75 طول (L) 475
      عرض (W) 395
      ارتفاع (H) 275
         
      تعداد در کارتن ( عدد ) 10000

   

ورزن موبایل: فعال